Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity | Best practices

Best practices

Cieľ:

  • zhromaždiť a zdieľať odporúčania a usmernenia v rôznych oblastiach compliance

Aktivity:

  • skúmať rôzne zdroje
  • kumulovať skúsenosti členov
  • pre každú z definovaných oblastí:
    • zosumarizovať kľúčové všeobecne odporúčané princípy.
    • na vyššie definované odporúčania nadviazať prípravou dokumentov sumarizujúcich konkrétne lokálne skúsenosti, skúsenosti viažuce sa na konkrétne odvetvia, prípadové štúdie, prieskumy na danú tému, atď.

Momentálne sa zameriavame na tému:

  • detailné preverovanie biznis partnerov