Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Práca s mladými | Stážisti a ich pôsobenie v Slovak Compliance Circle

Stážisti a ich pôsobenie v Slovak Compliance Circle

Victoria Le Saffre

"Myslím si, že tento projekt je úžasný nápad pre budúcnosť Slovenska. Ukáže iným krajinám, že si Slovensko vie poradiť s problémami v oblasti podnikateľskej etiky a dodržiavania predpisov. Z môjho pohľadu by to mohlo dať šancu jasnejšej budúcnosti Slovenska. Rada by som sa na tomto projekte podieľala a bola súčasťou tohto úsilia najmä pri zrovnávaní zákonov v oblasti etiky medzi Francúzskom a Slovenskom a pri zmapovaní etického povedomia slovenských študentov."

 

 

Miroslava Miháliková

"Podieľať sa na aktivitách združenia som sa rozhodla z dôvodu, že verím myšlienke ktorú SCC presadzuje. Snaha o rozvoj transparentnosti a zdravého podnikateľského prostredia sú výborné perspektívy pre budúce generácie.
Mojím poslaním bude  pomáhať pri nadväzovaní vzťahov medzi združením a nastupujúcimi biznis lídrami, vzbudiť u nich záujem o oblasť compliance a motivovať ich k tomu, aby sami presadzovali princípy etického správania v podnikaní."

 

 

Anna Bábinová

"Podnikanie a celý rad činností s ním spojených sa uskutočňuje na základe vzťahov medzi odberateľmi, dodávateľmi, zákazníkmi, zamestnancami, akcionármi či spoločnosťou všeobecne. Všetky ekonomické vzťahy v sebe zároveň zahŕňajú i veľmi dôležitý morálny podtón - etiku. Podľa môjho názoru by sa podnikateľská etika mala dostávať do popredia záujmov firiem najmä kvôli tomu, že nedodržiavanie základných etických princípov kladie negatívne svetlo na našu ekonomiku, čo môže odradiť potenciálnych investorov. Rada by som sa preto podieľala na aktivitách združenia SCC, a to v oblasti prieskumu trhu, konkrétne detailného preverovania obchodných partnerov, ako i zvýšiť informovanosť o aktivitách SCC medzi podnikateľmi pôsobiacimi na území Slovenska."

 

Katarína Michrinová

"Spolupráca so Slovak Compliance Circle ma oslovila, pretože činnosťou, ktorú vykonáva môže napomôcť k pretransformovaniu v súčasnosti  relatívne neetického podnikateľského sektora, na sektor, v rámci ktorého si budú podnikateľské subjekty uvedomovať mieru svojej zodpovednosti a benefitov plynúcich z dodržiavania právnych a etických noriem. Osobne verím, že etické podnikateľské prostredie je základom pre budúci hospodársky rast Slovenska. Z uvedených dôvodov by som sa chcela podieľať na činnosti Slovak Compliance Circle tak, že budem poskytovať pomoc na aktuálnej činnosti a projektoch SCC a zároveň sa budem angažovať na aktivitách, ktoré majú za cieľ  eliminovať korupciu na Slovensku."

 

Tibor Šmehyl

"Participovať na iniciatíve SCC som sa rozhodol, pretože združenie pomáha rozširovať etické správanie v slovenskom podnikateľskom prostredí a vďaka tomu prispieva k transparentnosti celej spoločnosti. Verím, že dodržiavanie compliance štandardov a podnikateľskej etiky môže v konečnom dôsledku pomôcť naplniť podstatu právneho štátu a prilákať nových investorov, ktorí za najväčšie negatívum slovenského podnikateľského prostredia označujú najmä korupciu a vymožiteľnosť práva. Mojim cieľom bude prispievať k aktivitám združenia spojených s presadzovaním transparentnosti ako aj k aktivitám spojených s prieskumom trhu."