Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | O nás | Poradný výbor

Poradný výbor

Úlohou poradného výboru je podpora a poradenstvo pri strategickom i operatívnom smerovaní SCC.


Členovia poradného výboru:

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra manažmentu

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety Organizačné správanie, Manažment expatriotov, Základy personálneho manažmentu, Vedenie ľudí, Manažérska etika, Podnikateľská etika pre personálny manažment a Podnikové etické kódexy. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na problematiku interkultúrneho manažmentu, vedenia ľudí a manažérskej etiky. Popri pedagogickom pôsobení na Slovensku, prednášala aj na univerzitách v Nemecku, Rumunsku a Poľsku. Pracovala vo viacerých vedecko-výskumných projektoch, tak v slovenských aj medzinárodných vedeckých tímoch.

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné."

 

Tomáš Rybár

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Partner
E-mail: Tomas.Rybar@cechova.sk

Tomáš pôsobí ako partner nezávislej slovenskej advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť compliance, podnikateľskej etiky, ochrany súkromia a pracovného práva. Participuje na tvorbe interných pravidiel, kontrole ich dodržiavania a interných vyšetrovaniach. U niektorých klientov pôsobí v ich interných compliance committees alebo pri inom internom posudzovaní compliance v širšom zmysle. Špecializuje sa na sektor farmácie.

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

„Stav nášho podnikateľského prostredia a krajiny ako takej vyžaduje, aby slušné spoločnosti aktívnejšie zabojovali, hoci aj malými kromi, o zmenu, a aby sa aj v každodennom biznise jasnejšie oddelili od tých, ktorí sa nesprávajú eticky a nedodržujú pravidlá.“

 

Ján Kováč

Reportér týždenníka Trend

„Ako novinár sa venujem najmä podnikateľom, ktorí nechcú, aby som sa im venoval. Píšem o oligarchoch, o utajených vlastníkoch v pozadí schránkových firiem a o štátnych zákazkách. Z odvetví sa najviac orientujem na stavebníctvo a energetiku. Aktuálne som druhý rok reportérom ekonomického týždenníka TREND, predtým som šesť rokov pôsobil na rôznych pozíciách v Hospodárskych novinách."

Prečo považujem SCC za zmysluplnú iniciatívu?

SCC môže podľa mňa vniesť do podnikania viac férovosti a transparentnosti. Členstvo v Advisory Board vnímam ako príležitosť k tomu prispieť."