Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Pozadie a história | Charta SCC

Charta SCC

Pozadie / Motivácia
Prípady neetického správania v rámci slovenského podnikateľského prostredia sa v praxi objavujú až nebezpečne frekventovane. Pre mnohých je toto každodenná podnikateľská realita. Tlak správať sa neeticky často prichádza z rôznych smerov a môže ovplyvniť podnikateľské aktivity na všetkých úrovniach.

Jedným zo spôsobov, ako sa usilujeme bojovať proti tejto situácií, je zavádzanie vnútorných mechanizmov v rámci nášho podnikania za účelom zabezpečenia, aby naši zamestnanci, zástupcovia a akcionári/spoločníci a iné zainteresované osoby rešpektovali etické princípy a podnikali v súlade s najvhodnejšou medzinárodnou praxou. Tieto mechanizmy sú pravidelne konfrontované s externými faktormi spočívajúcimi mimo nášho podnikania v spoločnosti ako celku.

Preto sa v rámci nášho podnikania usilujeme prijať a posilňovať účinné compliance programy uplatňujúce princípy pomáhajúce udržať naše správanie na etickej úrovni. Navyše prezentujeme tieto zásady našim obchodným partnerom a širokej verejnosti.

Osoby v pozícii compliance officer, zastávajúce rolu „ambasádorov“ najvhodnejších medzinárodných právnych a etických postupov čelia početným výzvam počnúc slabým vnímaním a nedostatočným pochopením problematiky compliance cez nedostatočný legislatívny rámec a vymožiteľnosť práva až po celkový nedostatok skúseností s najvhodnejšími compliance technikami a prístupom k nim.

Účel charty
Zmyslom charty je združiť spoločnosti, ktoré majú záujem demonštrovať svoj záväzok vykonávať podnikateľskú činnosť čestne a presadzovať etické hodnoty pri podnikaní, stavať sa proti korupcii a neetickému správaniu a prijať a udržiavať compliance programy v súlade s uznávanými medzinárodnými štandardami.

Deklarácia
My, signatári tejto charty, vyhlasujeme, že si ctíme etické správanie v podnikaní a odmietame akékoľvek neetické praktiky. Tento náš postoj potvrdzujeme prevzatím nasledovných záväzkov:

 • Odmietame neetické praktiky kdekoľvek sa s nimi stretneme. Jasne a zreteľne prezentujeme naše hodnoty a náš postoj k neetickým praktikám, a to nielen interne smerom k našim zamestnancom, ale rovnako aj smerom k našim obchodným partnerom a k spoločnosti.
 • Implementovali sme / sme v procese implementácie compliance programu primeraného s ohľadom na oblasti nášho podnikania, jeho druh a rozsah. Tento program by mal odrážať všeobecne uznávané štandardy smerujúce k minimalizovaniu rizika zlého a neetického správania našich zamestnancov. Takýto compliance program by mal okrem iného zahŕňať:
  • jasné a zreteľné prezentovanie hodnôt obchodnej spoločnosti;
  • vytvorenie vhodných mechanizmov zameraných na prevenciu, detekciu a reakciu na prípady korupcie a neetického správania prostredníctvom implementácie vhodných procesov a metód kontroly; a
  • poskytnutie náležitej podpory a vedenia pre správanie zamestnancov, najmä tých, ktorí pracujú v oblastiach, kde je obvykle vyšší sklon k neetickým praktikám (verejné obstarávanie, dary a pohostenie, predaj, atď.).
 • Budeme dôrazne a nekompromisne reagovať na akékoľvek potenciálne prípady neetického správania.
 • Zaväzujeme sa, že budeme sústavne školiť našich zamestnancov, aby nielen porozumeli, ale rovnako postupovali pri výkone podnikateľskej činnosti eticky prijateľným spôsobom a budeme im poskytovať rôzne spôsoby poradenstva v prípade, že sa budú musieť vysporiadať s etickými dilemami.
 • Rovnako sa zaväzujeme, že budeme využívať príležitosti podieľať sa na vzdelávaní osôb stojacich mimo našej spoločnosti (vrátane obchodných partnerov, úradov, verejnosti), a to preukazovaním vysokej integrity nášho obchodného správania v praxi a zúčastnením sa iniciatív za účelom vyššieho dobra slovenskej podnikateľskej verejnosti v rámci našich časových a ekonomických možností.

Ďalej sa zaväzujeme, že budeme propagovať princípy v zmysle tejto charty v okruhu akýchkoľvek subjektov v rámci nášho podnikania, vrátane napríklad našich dodávateľov, zákazníkov, zástupcov, atď. Pri rozhodnutí vstúpiť do obchodného vzťahu s týmito osobami budeme starostlivo prihliadať na ich záväzok dodržiavať etické princípy. Budeme sa usilovať povzbudzovať každý subjekt, s ktorým udržiavame obchodný styk, aby sa pridal k tejto charte a aby prevzal záväzok dodržiavať tieto princípy.

Charta bola iniciovaná a prijatá členmi Slovak Compliance Circle (SCC).

Ako členovia SCC sa zaväzujeme podporovať a aktívne participovať na aktivitách SCC s cieľom podpory a propagovania vyššie uvedených zásad.