Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Best practices

Best practices

Slovenské compliance štandardy

SCC si uvedomuje svoju povinnosť poskytnúť slovenskému podnikateľskému prostrediu návod, ako podnikať eticky a pritom dlhodobo udržateľne. Tak, ako je uvedené v cieľoch združenia, SCC sa začalo touto tematikou zaoberať vo forme vzájomného zdieľania praktických skúseností, ale po určitom čase dospelo k záveru, že toto zdieľanie musí mať schopnosť dosiahnuť aj podnikateľov, ktorí s témou compliance zatiaľ nepracujú. Zároveň SCC nadobudlo presvedčenie o nutnosti dať tomuto zdieľaniu formu všeobecne akceptovaného štandardu, ktorý vychádza z medzinárodných štandardov, ale zohľadňuje aj právne a kultúrne špecifiká slovenského podnikateľského prostredia.

V súlade s dohodnutou stratégiou postupnej tvorby a publikácie štandardov s využitím expertízy členov SCC, pracovná skupina zriadená na tento účel začala vytvárať rámcový dokument Slovenské compliance štandardy – rámec pre zodpovedné podnikanie. Jeho cieľom je poskytnúť a publikovať do konca roka 2018 základný pohľad na štruktúru compliance programu slovenskej firmy v jej šiestich základných elementoch:

•Kultúra compliance - kultúra etiky
•Posúdenie compliance rizík
•Compliance pravidlá a postupy
•Compliance organizácia
•Komunikácia, tréningy a vzdelávanie
•Priebežný dohľad a správna reakcia