Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Poradný výbor

Poradný výbor

Úlohou poradného výboru je podpora a poradenstvo pri strategickom aj operatívnom smerovaní SCC.


Členovia poradného výboru:

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra manažmentu

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety Organizačné správanie, Manažment expatriotov, Základy personálneho manažmentu, Vedenie ľudí, Manažérska etika, Podnikateľská etika pre personálny manažment a Podnikové etické kódexy. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na problematiku interkultúrneho manažmentu, vedenia ľudí a manažérskej etiky. Popri pedagogickom pôsobení na Slovensku, prednášala aj na univerzitách v Nemecku, Rumunsku a Poľsku. Pracovala vo viacerých vedecko-výskumných projektoch, tak v slovenských aj medzinárodných vedeckých tímoch.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné."

 

Ján Kováč

Denník E, reportér

Ján Kováč vyštudoval žurnalistiku a anglický jazyk. V ekonomických médiách pracuje od roku 2007 - šesť rokov v Hospodárskych novinách a šesť rokov v týždenníku Trend. V Hospodárskych novinách písal najmä o doprave a energetike, neskôr bol vedúcim ekonomického a analytického oddelenia. V Trende sa venoval rôznym témam na pomedzí ekonomiky a investigatívy - štátnym zákazkám, eurofondom a prepojeniam biznisu a politiky. V lete 2019 nastúpil do Denníka E.  

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

SCC môže podľa mňa vniesť do podnikania viac férovosti a transparentnosti. Členstvo v Advisory Board vnímam ako príležitosť k tomu prispieť."