Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Poradný výbor

Poradný výbor

Úlohou poradného výboru je podpora a poradenstvo pri strategickom aj operatívnom smerovaní SCC.


Predseda Poradného výboru SCC

Judr. Martin Jacko
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., advokát, riadiaci partner LGP Bratislava

JUDr. Martin Jacko stál pri vzniku záujmového združenia Slovak Compliance Circle (SCC), ktoré odzrkadľovalo aktuálnu a zvýšenú potrebu spoločnosti dodržiavať etické princípy v podnikateľskej sfére. Martin Jacko pôsobil dve funkčné obdobia ako člen predstavenstva v SCC, kde sa vo veľkej miere venoval tvorbe a implementácii štandardov a právnych aspektov compliance. V súčasnosti prevzal novú funkciu predsedu Poradného výboru SCC, kde je jeho prioritou vytvoriť tím relevantných poradcov združenia a tak poskytovať profesionálnu podporu a poradenstvo v oblasti práva, ekonómie ale aj pri strategickom a operatívnom smerovaní združenia a jeho orgánov. Martin Jacko plánuje zúročiť svoje odborné know-how z oblasti práva a komplexného strategického poradenstva klientom v advokácii, získané rozsiahle skúseností z doterajšieho pôsobenia v predstavenstve združenia SCC a znalosť vnútorných procesov pre efektívne fungovanie Poradného výboru.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

„Verím, že sa raz dostaneme do stavu, že v spoločnosti budú akceptované a dodržiavané všeobecné štandardy, ktoré budú vychádzať z medzinárodných štandardov a zohľadňovať aj právne a kultúrne špecifiká slovenského podnikateľského prostredia. Mojim cieľom je vytvoriť orgán, ktorý bude na jednej strane pevnou oporou činností združenia a bude schopný správne usmerniť jeho témy a aktivity, avšak na druhej strane bude pre združenie hodnotným zdrojom nových myšlienok pochádzajúcich z poradenských sfér. Som presvedčený, že moje doterajšie skúsenosti z pôsobenia v združení a v oblasti compliance budú dobrým základom pre naplnenie tohto cieľa.“ 

 

Členovia Poradného výboru SCC

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety Organizačné správanie, Manažment expatriotov, Základy personálneho manažmentu, Vedenie ľudí, Manažérska etika, Podnikateľská etika pre personálny manažment a Podnikové etické kódexy. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na problematiku interkultúrneho manažmentu, vedenia ľudí a manažérskej etiky. Popri pedagogickom pôsobení na Slovensku, prednášala aj na univerzitách v Nemecku, Rumunsku a Poľsku. Pracovala vo viacerých vedecko-výskumných projektoch, tak v slovenských aj medzinárodných vedeckých tímoch.

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

Spoluprácu s SCC považujem za výbornú príležitosť pre zbližovanie vedy a praxe na Slovensku. Výhody z našej spolupráce môžu čerpať jednak študenti, pre ktorých členovia SCC robia prednášky, akademici, ktorí dostanú väčší priestor pre svoj výskum v podnikoch, ktoré sú členmi SCC a tiež manažéri podnikov združených v SCC, ktorí môžu čerpať z unikátnych znalostí vedcov za účelom etického rozvoja svojich podnikov.  Motto SCC plne vystihuje dôvody, pre ktoré sa na FM UK snažíme rozvíjať našich študentov, budúcich manažérov, v oblasti podnikateľskej etiky. Som pevne presvedčená, že propagácia princípov podnikateľskej etiky a tvorba transparentného podnikateľského prostredia sú pre udržateľnú budúcnosť našej spoločnosti absolútne nevyhnutné."

 

Ján Kováč

Denník E, reportér

Ján Kováč vyštudoval žurnalistiku a anglický jazyk. V ekonomických médiách pracuje od roku 2007 - šesť rokov v Hospodárskych novinách a šesť rokov v týždenníku Trend. V Hospodárskych novinách písal najmä o doprave a energetike, neskôr bol vedúcim ekonomického a analytického oddelenia. V Trende sa venoval rôznym témam na pomedzí ekonomiky a investigatívy - štátnym zákazkám, eurofondom a prepojeniam biznisu a politiky. V lete 2019 nastúpil do Denníka E.  

Prečo považujem aktivitu v Poradnom výbore SCC za zmysluplnú?

SCC môže podľa mňa vniesť do podnikania viac férovosti a transparentnosti. Členstvo v Advisory Board vnímam ako príležitosť k tomu prispieť."

 

Prof.PhDr. Anna Remišová, PhD.

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Anna Remišová je uznávanou odborníčkou v oblasti manažérskej a podnikateľskej etiky a etických kódexov. Je priekopníčkou rozvoja podnikateľskej etiky a stála pri jej zrode na Slovensku. Je medzinárodne uznávanou autorkou mnohých publikácií a článkov o podnikateľskej a manažérskej etike, etických kódexoch, etickom poradenstve, etickom vedení ľudí a o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Prednáša nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.