Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | O nás | Stratégia združenia

Stratégia združenia

Vízia
Našou víziou je možnosť pracovať v transparentnom a etickom podnikateľskom prostredí na Slovensku.

Misia
Našou misiou je propagovať princípy podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku.

Ciele
SCC bolo založené za účelom podpory a propagácie úlohy compliance a etického správania v rámci slovenskej podnikateľskej komunity, a to prostredníctvom:

  • Vzájomného zdieľania všeobecne akceptovaných štandardov a praktík v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia;
  • Podpory a propagácie úlohy compliance officer a rovnako profesie compliance officer na Slovensku;
  • Propagácie etického správania a princípov compliance v rámci generácie budúcich slovenských biznis lídrov.

Dosiahnutie našich cieľov
Členovia SCC sa zaviazali dodržiavať etické princípy, aktívne ich propagovať, presadzovať a usilovať sa o rozvoj úrovne compliance štandardov implementovaných slovenskou podnikateľskou komunitou a to prostredníctvom:

  • Zdieľania overených štandardov a praktík – skúmaním a poznávaním všeobecne akceptovaných štandardov a praktík z iných krajín a ich aplikovaním na slovenskom trhu a zdieľaním lokálnych skúseností medzi členmi;
  • Vzájomnej podpory – poskytovaním podpory a zdieľaním vedomostí s malými a strednými podnikmi;
  • Príkladného správania – presviedčaním biznis partnerov, aby nasledovali overené praktiky a dodržiavali etické princípy.

SCC bude systematicky pracovať s mladou generáciou budúcich biznis lídrov. Združenie má za cieľ prinášať v spolupráci s univerzitami aktivity zamerané na priťahovanie ľudských zdrojov pre túto profesiu a propagáciu etického správania u generácie budúcich podnikateľov a obchodníkov. SCC bude aktívne spolupracovať a iniciovať diskusie s príslušnými subjektmi, inštitúciami a orgánmi zapojenými do prípravy, implementácie a výkonu príslušných právnych predpisov a regulačného rámca.