Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Prezentácia SCC

Prezentácia SCC

Snažíme sa zvyšovať povedomie o oblasti compliance, profesii compliance officer a samozrejme o združení Slovak Compliance Circle. Predovšetkým sa však snažíme šíriť povedomie o dôležitosti a stave podnikateľskej etiky na Slovensku.

Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych podujatí, kde prezentujeme ciele a misiu SCC. Medzi posledné aktivity patrí prezentácia SCC na Valnom zhromaždení Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK), ktorá sa konala v máji 2018. Člen predstavenstva SCC Ján Vittek spolu s Katarínou Bairovou pripravili prezentáciu pre členov SNOPK. V júni 2018 sa predseda predstavenstva SCC Ivan Skaloš zúčastnil podujatia, kde prednášal na tému súdnictva a prokuratúryako sfunkčniť právny štát na Slovensku; štátna správa – akých úradníkov potrebujeme pre funkčný štát a čo je v tom možné spraviť, a transparentné a etické podnikanie na Slovensku.

Taktiež sa venujeme publikačnej činnosti. 27. júna 2018 bola s podporou SCC vydaná publikácia vydavateľstva C. H. Beck Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Za naše združenie sa na jej príprave, ako členovia autorského kolektívu, podieľali Ľubica Vandáková a Ivan Skaloš. Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Preto bola koncipovaná spôsobom poskytujúcim viacero pohľadov – hmotno-právny, procesno-právny, ale aj pohľad právnickej osoby, ktorej budovanie vnútorného kontrolného prostredia a Compliance programu pomôže vyhnúť sa pričitaniu trestnej zodpovednosti. Ak by ste mali záujem o zakúpenie tejto publikácie, možno ju zakúpiť nasledovne:

https://www.beck.sk/trestna-zodpovednost-pravnickej-osoby-a-jej-trestne-stihanie

https://www.martinus.sk/?uItem=311721

Okrem podujatí pre odbornú verejnosť sa venujeme prezentáciám na univerzitách. O našich aktivitách s mladými ľuďmi sa môžete dozvedieť viac v Práca s mladými.