Rule of Law (Vláda zákona)

Rule of Law (RoL) je iniciatíva, ktorú v roku 2014 vytvorila podnikateľská komunita a zaoberá sa problémami súvisiacimi s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Podnikateľskú komunitu tvoria podnikateľské a zamestnávateľské združenia, obchodné komory, ktoré chcú profesionálne a objektívne reagovať na zhoršujúci sa stav súdnictva, nedostatok transparentného a systematického legislatívneho procesu a vyššiu mieru tolerancie korupcie na Slovensku práve touto iniciatívou.

V priebehu fungovania Rule of Law sa do iniciatívy zapojili tieto partnerské organizácie:

 • Americká obchodná komora v Slovenskej republike
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení v SR
 • Britská obchodná komora v Slovenskej republike
 • Francúzsko – slovenská obchodná komora
 • Holandská obchodná komora v SR
 • Klub 500
 • Podnikateľská aliancia Slovenska
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Slovak Compliance Circle
 • Slovak Venture Capital and Private Equity Association (SLOVCA)
 • Slovenská banková asociácia
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-rakúska obchodná komora
 • Švédska obchodná komora
 • Združenie podnikateľov Slovenska

Zásadným míľnikom Iniciatívy Rule of Law bolo prijatie pozičného dokumentu v roku 2015. Pozičný dokument je výsledkom práce expertných pracovných skupín, pozostávajúcich z odborníkov jednotlivých asociácií a ich členských firiem. V pozičnom dokumente sa identifikovali hlavné problémy a navrhli sa súbory odporúčaní a špecifických krokov. Tento dokument bol odovzdaný vláde SR a parlamentu na diskusiu a následnú implementáciu. S cieľom naplniť proklamované ciele iniciatívy Rule of Law boli zadefinované 3 hlavné oblasti iniciatívy.

Hlavné oblasti iniciatívy:

 1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu – v tejto oblasti sa zameriavajú na otázky spojené so systematickým prístupom ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, štúdiami hodnotenia dopadov a zavedením transparentného mechanizmu pripomienkovania návrhov poslancov.
 2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre dobrú povesť Slovenska – Slovensko je hodnotené ako krajina s vysokou mierou korupcie na svete. Korupcia ohrozuje právny štát, negatívne ovplyvňuje slušnosť a sociálnu spravodlivosť krajiny, ovplyvňuje obchodné náklady a odrádza potenciálnych investorov.
 3. Transparentné a efektívne súdnictvo ako pevná základňa pre domácich a zahraničných investorov – transparentná a efektívna spravodlivosť je podľa podnikateľskej komunity základným prvkom stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Analyzujú problémy s dlhodobým trvaním súdnych sporov na Slovensku, ktoré obmedzujú investičné možnosti spoločnosti a nepredvídateľnosť súdnych rozhodnutí, aby mohli navrhnúť možnosti profesionálneho riešenia.

Iniciatíva Rule of Law aktívne participuje na rôznych diskusiách, paneloch a pripravuje návrhy riešenia, stanoviská a výzvy v oblastiach týkajúcich sa jej hlavných pilierov.

Iniciatíva Rule of Law sa prostredníctvom svojich partnerských organizácií aktívne zapája aj do tvorby legislatívy.

Iniciatíva sa svojou činnosťou snaží upriamiť pozornosť vrcholných predstaviteľov verejného sektora v otázke zlepšovania podnikateľského prostredia.

Najnovšie aktuality môžete nájsť na http://www.pravnystat.sk/

V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.

V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár.