SIOX s.r.o.

SIOX s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti monitoringu a spracovania dát, ich integrácie do podnikových informačných systémov za účelom zefektívnenia podnikových procesov a tvorby individuálnej podnikovej dátovej základne. Presné a verifikované dáta sú základnou podmienkovou efektívneho manažmentu a zároveň sú aj nevyhnutnou podmienkou pri riešení podnikových úloh prostredníctvom Business & Artificial Intelligence.

„Uvedomujeme si, že najefektívnejším spôsobom ako sa podieľať na tvorbe lepšieho podnikateľského prostredia sa dá dosiahnuť predovšetkým vlastnou účasťou a vlastným príkladom.“