Členská schôdza 2022

Dňa 23. februára 2022 sa konala prostredníctvom MS Teams členská schôdza Slovak Compliance Circle. Hlavným cieľom stretnutia bola voľba člena predstavenstva SCC, schválenie Výročnej správy a Účtovnej závierky SCC za rok 2021 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2021. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2022. Predkladal sa a sa schvaľoval finančný rozpočet na rok 2022. Predmetom schvaľovania bol aj návrh na zmenu Stanov SCC.