Spolupráca so študentami

Veľmi nás teší záujem mladých ľudí o compliance a o témy s ním spájané. Či už ide o študentov slovenských alebo zahraničných univerzít, veľmi radi s nimi nadviažeme spoluprácu. Naposledy nás oslovila študentka Viedenskej univerzity Simonka Juríková. Združenie jej poskytlo niekoľko rozhovorov, ktoré mohla použiť pri písaní jej diplomovej práce s názvom „Ochrana zamestnancov v interných whistleblowing systémoch organizácie“.

Prečo sa Simona venovala tejto téme?

„V uplynulých rokoch sa whistleblowing stal významnou témou pre moderné medzinárodné spoločnosti. Štúdie poukazujú na to, že efektívne mechanizmy na oznamovanie neetického alebo protispoločenského správania pozitívne prispievajú k rozširovaniu etického správania v organizáciach. Z pohľadu zamestnanca môže byť avšak hlásenie spozorovaného neetického, resp. nežiadúceho správania spojené s určitým rizikom. Zamestnanci sa často obávajú odplatných opatrení zo strany ich nadriadených, ktorým môžu po takomto vyjadrení nesúhlasu čeliť.  V rámci mojej diplomovej práce „Protection of Whistleblowers in Organizational Whistleblowing Systems“ som skúmala rôzne prístupy medzinárodných organizácii k problematike interného whistleblowingu a úrovne ochrany zamestnancov v rámci týchto systémov v kontexte novej smernice EÚ o ochrane whistleblowerov, ktorá vstúpila do platnosti v decembri 2021. Keďže šírenie etického povedomia a transparentnosti v rámci podnikateľského prostredia je jednou z tém, ktorým sa SCC venuje, oslovila som pani Bairovú s prosbou o spoluprácu na mojom empirickom výskume. Spomedzi širokej siete členov SCC sa mi následne podarilo získať niekoľko rozhovorov s compliance expertami z prostredia medzinárodných spoločností, ktoré výrazne obohatili moju prácu.“

Simone želáme veľa šťastia a úspechov, a to nielen vo svete compliance.

Galéria