Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

13. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia "Dôvera vo vládu zákona - želateľný stav verzus realita." V panelovej diskusii na tému Dôveryhodnosť súkromného sektora sa zúčastnil aj predseda predstavenstva SCC, Ivan Skaloš. Sme radi, že máme možnosť sa zúčastňovať na takýchto podujatiach, pretože veríme, že dôvera a etika sú základným pilierom stability a prosperity. 

 

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sme 16. apríla 2019 prednášali zahraničným študentom na tému Rola manažéra pri rozvoji etického programu v organizácii. Ukázali sme im, že compliance je zaujímavá téma a rozvila sa interaktívna diskusia.

Spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave pokračuje aj v roku 2019 a v marci sme pripravili pre študentov dve prednášky. Prvá sa venovala Spoločensky zodpovednému podnikaniu a druhá prednáška bola na tému Compliance a etický program organizácie. 

Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Workshopy

Počas celého roku 2019 prebieha séria klubových workshopov. Dňa 4. decembra 2019 sa bude konať siedmy klubový workshop a budeme pokračovať v AML téme. Témou bude Konečný užívateľ výhod a konkrétne typické alebo zložité prípady určovania.

 

Prvý klubový workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa konal 30. mája 2019. Dňa 23. októbra 2019 o 15:00 sa konal šiesty klubový workshop, ktorý bol zameraný na celkový pohľad na AML, a na nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti.  

 

 

 

 

Podporované projekty

Sme dlhoročným partnerom a podporovateľom iniciatívy Za vládu zákona (Rule of Law), v rámci ktorej považujeme funkčný právny štát za nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie. Preto sme aj teraz podporili stanovisko tejto iniciatívy, kde spolu s 12 partnerskými podnikateľskými združeniami a obchodnými komorami vyzývame politické strany, aby zabezpečili budúcu konkurencieschopnosť Slovenska. Pripravili sme súbor 2 x 10 odporúčaní zameraných na zlepšenie právneho štátu na Slovensku zameraných na podporu predvídateľného podnikateľského prostredia a na rozvoj ľudského kapitálu našej krajiny.

 

Záleží nám na  Európskej únii a vieme, že prináša benefity pre všetkých obyvateľov Slovenska a aj pre firmy. Preto sme sa spojili s ostatnými združeniami a obchodnými komorami, aby sme vyjadrili svoju podporu Európskej únii.

Na Európskej únii nám záleží.

 

Zapojili sme sa do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

Spolupodieľali sme sa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí." 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac informácií o nami podporovaných projektoch.

Zakladajúci členovia

 

Členovia